25 Septembar 2013
By Super User
vlada-brckoNa dananjem zasjedanju Vlada Distrikta je, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, odobrila Smjernice za izradu nacrta zakona o transplantaciji organa u Br?ko distriktu BiH, Smjernice za izradu nacrta zakona o zatiti stanovnitva od zaraznih bolesti, te Smjernice za izradu nacrta zakona o evidencijama u oblasti zdravstvene zatite u Br?ko distriktu BiH.

An?a Nikoli?, efica Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, istakla je da ve? due vrijeme Udruenje bubrenih bolesnika ima inicijativu za donoenje zakonske regulative iz ove oblasti koja do sada nije postojala u Distriktu i zbog koje pacijenti u Br?kom nisu bili ni na jednoj listi ?ekanja za transplantaciju.
Zakon o transplantaciji organa treba da propie norme i procedure u vezi sa postupkom transplantacije radi ta?nog utvr?ivanja koje lice moe biti ivi ili postmortalni davalac organa te kakav je postupak pri utvr?ivanju modane smrti", objasnila je Nikoli?eva naglaavaju?i da trenutno ne postoje statisti?ki podaci o broju lica iz Br?kog koja ?ekaju na transplantaciju.
Vlada Br?ko distrikta BiH odobrila je Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o podsticaju u poljoprivrednoj proizvodnji u Br?ko distriktu BiH i Smjernice za izradu nacrta zakona o p?elarstvu Br?ko distrikta Bosne i Hercegovine.
Na prijedlog Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlada je donijela Odluku o odobravanju Smjernica za izradu pravilnika o reviziji ekoloke dozvole, kao i Smjernica za izradu pravilnika o registru isputanja i prenosa zaga?uju?ih materija iz pogona Br?ko distrikta BiH.

Doktor Anto Domi?, gradona?elnik Br?ko distrikta BiH, na konferenciji za medije kazao je da su ove smjernice na putu usaglaavanja sa nekim normama i direktivama EU.

"Budu?i da Distrikt nema razra?en pravilnik niti ima ure?enu kontrolu mjerenja ili izdavanja atesta kada je u pitanju isputanje i prenos zaga?uju?ih materija, stvorila se potreba da se u Br?kom izradi, upravo, jedan takav pravilnik. Razgovarali smo i o mogu?im rizicima za Br?ko s naglaskom na pitanje zatite ivotne sredine. Ovo je prvi korak u jednom integralnom pra?enju procesa koji ?e trajati dui niz godina, uz inicijativu da se postoje?i mjerni ure?aji, koji su mobilnog tipa, intenzivnije koriste i da ti podaci gra?anima budu apsolutno dostupni", zaklju?io je gradona?elnik Domi?.

Vlada je, na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, dala saglasnost na Odluku o izboru i imenovanju najuspjenijeg kandidata za direktora i zamjenika direktora Javne zdravstvene ustanove "Zdravstveni centar Br?ko" Br?ko distrikta BiH.

Vlada se, tako?er, pozitivno izjasnila o prijedlogu memoranduma o saradnji u oblasti mladih izme?u Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kolstva, nauke, istraivanja i sporta Republike Slova?ke.

Na dananjem zasjedanju Vlada je primila k znanju Izvjetaj o reviziji finansijskog poslovanja Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove za period 1. 1 - 31. 12. 2012. godine, dok je dostavljeni akcioni plan za otklanjanje nedostataka po Izvjetaju o reviziji segmenata finansijskog poslovanja za 2012. godinu potrebno doraditi.

Vlada je primila k znanju Informaciju o sticanju nekretnine bez naknade ozna?ene kao k.?. broj 625 KO Bijela.

Na 37. redovnom zasjedanju, Vlada je razmatrala Informaciju o prijedlogu, upu?enom Uredu za upravljanje javnom imovinom Br?ko distrikta BiH, za pokretanje postupka raspisivanja tendera za zemljite bive fabrike ODP Izbor".

Sa dnevnoga reda povu?ene su ta?ke:

- razmatranje i odobravanje amandmana na Zakon o porezu na dobit Br?ko distrikta BiH,

- razmatranje i odobravanje Smjernice za izradu nacrta zakona o udbenicima,

- razmatranje i odobravanje Smjernica za izradu nacrta zakona nazivima naseljenih mjesta na podru?ju Br?ko distrikta BiH,

- razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o imenovanju ?lana komisije za javne nabavke,

- razmatranje i usvajanje Nacrta Odluke o osnivanju "Razvojne agencije Br?ko distrikta BiH" kao i

- razmatranje i odobravanje Prijedloga budeta Br?ko distrikta BiH za 2014. godinu.

Nastavak 37. redovne sjednice Vlade zakazan je za petak, 27. septembar 2013. godine u 8.00 sati.

KOMENTARI


UPOZORENJE: komentari posjetilaca ne odražavaju stajalište Web Portala InfoBrcko. Molimo vas da u komentarisanju i/ili razmjeni mišljenja sa drugim posjetiocima obavezno izbjegavate korištenje nepristojnih izraza, psovki i/ili vrijeđanja drugih po bilo kojoj osnovi.
?


+Copyright (c) 2006-2015 portal InfoBrcko.com Sva prava zadrana. Sadraji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navo?enje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com