Menu

46D5966D 691C 42A8 A3C1 58609C7EA571

JAVNI OGLAS o prodaji nekretnine – stan u Brčkom u vlasništvu D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko Istaknuto

brck66JAVNI OGLAS

o prodaji nekretnine – stan u Brčkom u vlasništvu D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko

 

  1. PREDMET PRODAJE

 

Predmet prodaje je trosoban stan , koji se nalazi u Brčkom, ulica Dražena Petrovića broj 7., Brčko distrikt BiH, sprat ¾, ukupne površine 71 m2 upisan u Knjigu položenih ugovora Brčko br.72, poduložak broj:3563.

 

Kod Zemljišnoknjižnog ureda Osnovnog suda u Brčkom na nekretninama iz stava 1) ove tačke, nema upisanih tereta.

 

  1. NETO KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST

 

Neto knjigovodstvena vrijednost predmeta prodaje iz tačke I. (predmet prodaje) iznosi 58.217,36 KM.

 

III. USLOVI PRODAJE:

 

Javna prodaja vršit će se putem podnošenja pismenih ponuda.

 

Nekretnina se prodaje po principu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore kupaca na materijalne nedostatke.

 

Pravo učešća imaju sva lica, koja prema zakonu mogu sticati pravo vlasništva.

 

Kao uslov za učešće na oglasu, a radi ozbiljnosti ponude, ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu 10 % od neto knjigovodstvene vrijednosti predmeta prodaje na račun: 1610600007120072 otvoren kod banke Raiffeisen Banke dd Sarajevo.

 

  1. NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

 

Kriterij za izbor napovoljnije ponude je ponuđena kupoprodajna cijena za predmet prodaje iz tačke I. (predmet prodaje).

 

U slučaju da su ponude istovjetne, prednost ima ponuda ponuđača koji je ranije predao ponudu. Za ponuđača čija ponuda ne bude određena kao najpovoljnija, uplaćeni iznos kaucije u cilju osiguranja ozbiljnosti ponude vraća se u roku od 8 (osam) dana od dana okončanja postupka prodaje.

 

Ponuđaču koji bude određen kao najpovoljniji, iznos kaucije će se uračunti u kupoprodajnu cijenu.

 

Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude ili iz bilo kog razloga ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat kaucije.

 

Sa najpovoljnijim ponuđačem za predmet kupoprodaje zaključit će se ugovor u roku do 15 dana od dana donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Ugovorom o kupoprodaji predmetne nekretnine iz ovog oglasa, bit će regulisan rok i način plaćanja kupoprodajne cijene, kao i vrijeme i način predaje u posjed kupljene nekretnine.

 

  1. ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA:

 

Pismene ponude se podnose u zatvorenoj koverti sa podacima o ponuđaču/nazivu i sjedištu firme, potpisom ovlaštene osobe sa naznakom KOMISIJA ZA OTVARANJE PONUDA „NE OTVARAJ”.

 

Rok za podnošenje ponuda je do 18.12.2020. godine u 12:00 časova.

 

Ponude se mogu dostaviti putem pošte ili direktno na protokol D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko, ul. Industrijska br. 3, 76100 Brčko distrikt BiH.

 

Ponuda mora biti izražena u konvertibilnim markama/KM.

 

Uz ponudu se dostavlja dokaz o ozbiljnosti ponude iz tačke III. stav 4 ovog oglasa.

 

Ponuđač snosi sve troškove pripremanja podnošenje ponude, uplate kaucije, kao i sve troškove provođenja ugovora.

 

  1. VRIJEME RAZGLEDANJA:

 

Sve druge informacije potrebne za realizaciju ponude, mogu se dobiti svakim radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati na adresi: Brčko, ulica Industrijska br.3., kontakt tel. 049/ 217-390.

 

 

 

VII. OTVARANJE PONUDA:

 

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 18.12.2020. godine u 15:30 sati na adresi Brčko, ulica Industrijska broj 3.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Javni oglas će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja i oglasnoj ploči D.D. „ŽITOPROMET“ Brčko Ul. Industrijska br. 3.

 

 

 

 

Uprava DD „ŽITOPROMET“ Brčko

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com