Menu

Intervju Zlatan Musić: Sistem integriteta u Distriktu ocijenjen natprosječnim Istaknuto

presstizlatan U gradskoj Vijećnici za predstavnike Vlade i Skupštine Brčko distrikta BiH danas je održana finalna prezentacija istraživanja sistema lokalnog integriteta Brčko distrikta u sklopu projekta „Jačanje integriteta i dobrog upravljanja za efikasniju provedbu Strategije za borbu protiv korupcije u BiH od lokalnog do državnog nivoa", koji finansira Delegacije Evropske unije u BiH a koji sprovodi Transparency International Bosne i Hercegovine. U tu svrhu, razgovarali smo za glavnim istraživačem za Brčko distrikt Zlatanom Musićem, ekspertom za integritet, transparentnost i odgovornost jedinica lokalne samouprave.


O čemu je konkretno riječ u pomenutom istraživanju?
Današnja prezentacija finalnog dokumenta lokalnog integriteta se odnosi na Brčko distrikt Bosne i Hercegovine kao jedinicu lokalne samouprave u kojoj je Transparency International izvršio procjenu integriteta u prethodnih godinu dana. Osnovni cilj analize jeste da se detaljno procjeni prisutnost i efikasnost mehanizama za podsticanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta, kako bi se formulisale preporuke za unapređenje ovih mehanizama, te pomoglo u jačanju kapaciteta Brčko distrikta BiH u cilju uspostavljanja planova integriteta kao jedne od najbitnijih mjera iz državnog Akcionog plana za borbu protiv korupcije BiH. Vrlo je bitno naglasiti da je Brčko distrikt BiH pokazao interes da se ovakvo istraživanje uradi i u Distriktu, kako bi najznačajniji akteri lokalnog integriteta dobili ulazne informacije za eventualne akcije po ovim pitanjima.
zlatan-razgovorŠta je rezime ovog istraživanja odnos kakvi su rezultati istraživanja za Brčko distrikt?
Posmatrajući konačne rezultate LIS istraživanja za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, može se zaključiti da kapaciteti djelovanja ključnih aktera lokalne samouprave predstavljaju dobru osnovu za uspješno djelovanje na planu poboljšanja integriteta u njihovom radu. Međutim, iako srednja vrijednost indikatora pokazuje dobar nivo, postoji određeni broj aktera koji nemaju dovoljno kapaciteta da se uhvate u koštac sa izazovima koje sa sobom donose konstantne reforme i proces integracije BiH u Evropsku uniju. Stoga, kada gledamo ulogu pomenutih aktera u sistemu integriteta lokalne samouprave, vidljivo je da političke stranke u Brčko distriktu predstavljaju izuzetno važan stub integriteta, obzirom da normativno i praktično delegiraju nosioce dva stuba vlasti i to zakonodavne i izvršne te da imaju veoma snažan uticaj i na sve ostale segmente ekonomskog i društvenog života u Distriktu. Zbog toga, od suštinskog je značaja da se ojača transparentnost rada političkih stranaka a u svrhu potpunog zadovoljavanja potreba građana Distrikta. Nadalje, postoji određeni stepen nedosljednosti između stvarnog i normativnog po pitanju uloge određenih aktera integriteta, posebno kada se radi o nadzoru rada izvršne vlasti od strane Skupštine Distrikta, bez obzira o kojoj vlasti govorimo. Najčešće, ovi problemi se manifestuju u prevelikoj politizaciji odnosa te određenim političkim konfrontacijama unutar relevantnih aktera, što ponekada ima direktan uticaj na život građana Brčko distrikta BiH.

Prema rezultatima istraživanja, koji akteri najbolje ostvaruju svoju ulogu u sistemu integriteta i borbe protiv korupcije?
Gledajući sa aspekta upravljanja aktera lokalnim integritetom i transparentnošću rada, rezultati su pokazali da Policija i Pravosuđe Brčko distrikta BiH imaju normativno i praktično definisana pitanja koja se tiču ovih konkretnih indikatora, u skladu sa definisanom metodologijom. Na drugoj strani, ostali organi vlasti imaju prosječno uspostavljene mehanizme vezano za upravljanje ovim pitanjima. Tako, od postojećih institucija i pojedinaca u njima koje bi se najviše trebale baviti pitanjima korupcije i integriteta u izvršnoj vlasti i javnoj upravi, neki su aktivni, dok određeni broj deklarativno daje podršku proaktivnoj borbi protiv korupcije, čime se ne postižu posebni vidljivi rezultati za građanke i građane Distrikta, koji su usput rečeno, popriličćno skeptični kada je u pitanju promjena situacije u pozitivnom smislu. Stoga, uopšte ne čudi da je istraživanje također pokazalo negativnu percepciju javnosti, posebno privrednika, o stepenu rasprostranjenosti korupcije, što značajno smanjuje stepen integriteta, povjerenja u rad javne uprave i generalno u budućnost razvoja Distrikta.

Da li Distrikt ima ikakve prednosti u odnosu na druge lokalne samouprave u BiH?
Da, apsolutno. Prvenstveno trebamo naglasiti da Distrikt, u poređenju sa okruženjem, ima dobre kapacitete kao preduslov za povećanje sistema integriteta, transparentnosti rada i borbe protiv korupcije a također i značajnu finansijsku stabilnost koja preduslov za dugoročno planiranje razvoja sistema integriteta i investiranje u ljudske i institucionalne kapacitete Brčko distrikta BiH. Također, ono što je posebno pozitivno jeste i funkcionalnost pravosuđa, Policije i Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta BiH, čime bi se značajno mogla olakšati komunikacija između svih nivoa vlasti i zaokružiti institucionalna formacija za povećanje integriteta, sa posebnim fokusom na borbu protiv korupcije. Naravno, ne treba zanemariti značajnu pravnu koherentnost funkcija vlasti Brčko distrikta BiH tj. jednostavnost procedura za donošenje zakona i drugih podzakonskih akata koji mogu uveliko povećati stepen integriteta Distrikta.

Koje su negativne strane Distrikta uočene kroz istraživanje?
U skladu sa korištenim metodološkim indikatorima za monitoring i istraživanje, možemo istaći da ne postoje primjeri sistematske edukacije predstavnika vlasti o važnim pitanjima vezanim za efikasno obavljanje poslova koji očekuju građani Distrikta, što je posebno bitno zbog činjenice da Distrikt nije u potpunosti razvio sistem redovnog monitoringa i evaluacije dugoročnog razvoja niti ima integrisane planove razvoja Distrikta, koji bi uključivali i elemente socijalne uključenosti, participacije građana u donošenju odluka i druge bitne elemente, koji su već postali svakodnevna praksa lokalnih samouprava u BiH i šire. Ono što također zabrinjava građane jeste nepostojanje građanske odgovornosti većine izabranih zvaničnika, jer u praksi nema sistematske i efikasne dvosmjerne komunikacije o važnim životnim pitanjima, bez obzira na ulogu koju obavljaju. Naravno, nepostojanje neovisnog tijela za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije je problem institucionalne prirode pa je za očekivati da akti koji trebaju preventivno djelovati na koruptivnu praksu u radu nisu do kraja i dovoljno precizno razrađeni, te se posljedično primjenjuju na neusklađen način čime u potpunosti ne postižu svoju svrhu. Govoreći o institucionalnoj nedosljednosti, bitno je naglasiti da je moguće dosljednije provoditi preporuke i nalaze Ureda za reviziju javne uprave i institucija Brčko distrikta što bi moglo postali vrijedan alat koji bi svojom dosljednom primjenom u budućnosti značajno prevenirao potencijalne negativne slučajeve a posebno značajno povećao odgovornost organa vlasti prema javnim sredstvima i građanima Brčko distrikta. Ono što ohrabruje jesu indicije da će institucije Distrikta preduzeti proaktivne korake u rješavanju ovih pitanja u narednom periodu.
Mogu li nevladine organizacije i građani uticati na promjenu stanja po ovom pitanju?
U ovom momentu, organizacije civilnog društva su slabe i nemaju punu podršku da bi značajno podigle svijest javnosti o pojavama korupcije i pokrenule dubinske promjene u praksi rada lokalne samouprave, iako ima nekoliko dobrih primjera po ovim pitanjima i ulozi nevladinih organizacija, kao što je učešće omladinske organizacije „Vermont" i nekih drugih u ovom procesu. Nadalje, moramo naglasiti i jako nizak stepen učešća građanki i građana u procesima donošenja odluka koje su bitne za Brčko distrikt i nepostojanje sistematskog pristupa planiranja razvoja Distrikta, što ostavlja mogućnost utroška javnih sredstava koji nije potencijalno u skladu sa razvojnim potrebama i potencijalima Brčko distrikta BiH. Također, nizak je stepen dvosmjerne komunikacije između predstavnika vlasti i privrednog sektora, čime se ne doprinosi olakšanju poslovanja i eventualnog privlačenja investicija u Distrikt. Dakle, kao što možete vidjeti, lokalni integritet određene lokalne samouprave nije samo pitanje sprečavanja i prevencije korupcije, nego pitanje koje se tiče ukupnog razvoja Distrikta, odnosno sveobuhvatnog boljitka svih građanki i građana Distrikta, što bi trebao biti osnovni zadatak predstavnika u vlasti ali i u opoziciji, te svim političkim strankama koje obavljaju svoje političke i građanske aktivnosti na području Distrikta.

Kao ekspert za transparentnost, odgovornosti i integritet jedinica lokalne samouprave, šta preporučujete za boljitak Brčko distrikta BiH?
Kao što je to navedeno i u samom dokumentu lokalnog sistema integriteta, u narednom periodu bi bilo potrebno razmotriti preporuke vezane za institucionalne mehanizme povećanja efikasnosti i odgovornosti organa javne uprave te donijeti sistematske akte vezane za povećanje nivoa komunikacije predstavnika vlasti sa predstavnicima poslovnog i civilnog sektora, kako bi ova tripartitna struktuirana komunikacija bila usmjerena na poboljšanje rada sva tri sektora i poboljšanje kvalitete života svih građanki i građana Brčko distrikta. Da ne bismo ulazili detaljno u sve preporuke, bitno je naglasiti da je potrebno razmotriti donošenje jedinstvenog razvojnog dokumenta, kako bi sami razvoj Distrikta bio transparentan ali istovremeno bi se osigurala i odgovornost predstavnika vlasti prema očekivanjima građana Distrikta, te razmotriti razrađivanje sistema odgovornosti državnih službenika i namještenika u javnoj upravi Brčko distrikta BiH uz obraćanje posebne pažnje prevenciji korupcije. Naravno, jedan od najboljih mehanizama, koji zahtijeva jaku političku podršku, jeste formiranje i podrška radu nezavisnog tijela za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije koji bi imao normativnu moć da sarađuje sa Policijom i Tužilaštvom Brčko distrikta BiH po pitanjima prevencije i otkrivanja korupcije u javnom i privatnom sektoru Brčko distrikta BiH.

Šta biste izdvojili kao posebnu poruku u vezi sa ovim istraživanjem?
Imajući u vidu sve navedeno, može se konstatovati da Brčko distrikt ima značajne prednosti u odnosu na druge jedinice lokalne samouprave te postoji i bolji normativni okvir na nivou Distrikta koji omogućava prevenciju i suzbijanje korupcije i povećanje transparentnosti, integriteta i odgovornosti lokalne vlasti, bolja koordinacija među institucijama Distrikta, kao i saradnja sa građanima, ostaju izazov i u periodu koji predstoji.

Copyright (c) 2006-2018 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com