Menu

NetzaPet 550x50

SvejeLakokadsiultra 900x70

vodoravni baner za 007

Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko raspisao JAVNI POZIV ZA IZBOR ČLANOVA STRUČNIH KOMISIJA Istaknuto

fond55Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH raspisao je javni poziv za izbor članova stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.

 

 

Više o javnom pozivu nastavku teksta.

 

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 18 stava (1) tačka j) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17 i 50/18) i člana 7 stav (1) Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor članova stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-UO-40/17 od 04.05.2017. godine, raspisuje

 

J A V N I  P O Z I V
ZA IZBOR ČLANOVA STRUČNIH KOMISIJA
FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA BRČKO DISTRIKTA BIH

I
Pozivaju se lјekari iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH, koji su zainteresovani za učešće u radu stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u dalјem tekstu: Fond), da u skladu sa uslovima i kriterijumima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potrebnu dokumentaciju.

 

II
(1) Stalne stručne komisije Fonda su:
a) Prvostepena komisija za utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu van ugovornih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH;
b) Prvostepena komisija za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad;
c) Drugostepena komisija.
(2) Povremene stručne komisije Fonda su:
a) Komisija za praćenje realizacije projekta asistirane reprodukcije;
b) Komisija za esencijalnu listu lijekova;
c) Komisija za dodatnu listu lijekova;
d) Druge stručne povremene komisije.

 

III
Kriterijumi za izbor lјekara članova stručnih komisija iz člana II ovog Javnog poziva su statistički podaci o dijagnozama iz obrađenih predmeta u poslјednje tri godine i specijalnosti/subspecijalnosti određenih grana medicine.

 

IV
Uslovi koje podnosilac prijave mora ispuniti su slјedeći:
a) Da je zaposlen u zdravstvenim ustanovama Brčko distrikta BiH;
b) Da posjeduje specijalizaciju/subspecijalizaciju određene grane medicine.

 

V
(1) Dokumentacija potrebna po ovom Javnom pozivu je slјedeća:
a) Prijava za učešće po Javnom pozivu za izbor članova stručnih komisija Fonda;
b) Ovjerena fotokopija diplome kao dokaz o završenoj specijalizaciji /subspecijalizaciji određene grane medicine.
(2) Podnosioci prijava su dužni podnijeti jednu Prijavu za učešće po Javnom pozivu za izbor članova stručnih komisija Fonda na propisanom obrascu i zaokružiti za koju komisiju podnose prijavu (jednu komisiju, više komisija ili sve komisije), uz koju prilažu dokumentaciju iz tačke b) ovog člana.

 

VI
Ovaj Javni poziv je otvoren do 20.08.2019. godine, do 16:00 časova.
Zainteresovani lјekari iz zdravstvenih ustanova Brčko distrikta BiH, Javni poziv i obrazac prijave mogu preuzeti na web stranici Fonda www.fzobrcko.ba ili u zgradi Fonda, na adresi ul. Vuka S. Karadžića br. 4, od 29.07.2019. do 20.08.2019. godine, od 07:30 do 16:00 časova.
Prijave za učešće po Javnom pozivu sa dokumentacijom iz člana V, stava (1), tačke b) ovog Javnog poziva, potrebno je dostaviti u zgradu Fonda, ul. Vuka S. Karadžića br. 4, prizemlјe (šalter 6), najkasnije do 20.08.2019. godine, do 16:00 časova.
Kontakt osoba je Tijana Velјko, tel. br. 049/ 217-766.
Nepotpune i nepopunjene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

DOSTAVITI:
1. Oglasna tabla
2. Zamjenik direktora FZO
3. Službe FZO (3x)
4. Web
5. Evidencija                                                                                                            Direktor
6. Arhiva                                                                                                Miodrag Todorović, dipl. ekonomista

                                                      

Copyright (c) 2006-2020 portal InfoBrcko.com Sva prava zadržana. Sadržaji objavljeni na portalu InfoBrcko.com se mogu prenositi uz obavezno navođenje izvora i linka na orginalni tekst. info@infobrcko.com